شرکت های کوچک و متوسط در اروپا

شرکت های کوچک و متوسط در اروپا

شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ا اغلب به عنوان ستون فقرات اقتصاد اروپا نامیده می شوند و منابع بالقوه شغلی و رشد اقتصادی را فراهم می کنند.

یش از 95 درصد از همه شرکت ها در اروپا، شرکت های کوچک و متوسط ​هستند. در آلمان، 99.6 درصد از همه شرکت هایی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند  SME هستند و نزدیک به 60 درصد از کل کارکنان در این شرکت ها کار می کنند.

SME ها و قدرت نوآورانه آنها موتور اقتصادی آلمان است.

شرکت های SME به شرکتهایی اطلاق می شود که تعداد پرسنل آنها کمتر از 250 نفر باشد .  همچنین باید ترنور مالی این نوع شرکتها  سالانه  حداکثر تا 50 میلیون یورو  و یا بالانس شیت آنها حداکثر 43 میلییون یورو باشد.

این تعاریف هنگام ارزیابی شرکت ها و چگونگی استفاده آنها از برنامه های کمک مالی اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء SME ها حائز اهمیت است .

.سیاست کمیسیون اروپا در رابطه با SME ها عمدتا بر مبنای اولویت های زیر می باشد :

ترویج کارآفرینی و مهارت

بهبود دسترسی SME ها به بازارهای تجاری.

بهبود  رشد SME ها

گفتگو و ارتباط موثر تر با  ذینفعان SME

 

در زیر جدولی از تقسیم بندی شرکتهای میکرو ، کوچک و متوسط را بر اساس ترنور مالی و تعداد پرسنل  ملاحظه می فرمایید :

  

بالانس شیت

ترنور

تعداد پرسنل

نوع شرکت

کمتر از 43 میلییون یورو

کمتر از 50 میلییون یورو

کمتر از 250 نفر

متوسط

کمتر از 10 میلییون یورو

کمتر از10 میلییون یورو

کمتر از 50 نفر

کوچک

کمتر از 2 میلییون یورو

کمتر از 2 میلییون یورو

کمتر از 10 نفر

میکرو